ถอดบทเรียนเกษตรกร ดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566

7 พ.ค. 2567, 10:00

ถอดบทเรียนเกษตรกร ดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566

โดย forest5531

              กรมป่าไม้ได้ดำเนินการการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ปลูกสวนป่า เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เพื่อค้นหา เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการปลูกสวนป่า ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และทำสวนป่าด้วยความอุตสาหะ มานะพยายาม รวมทั้งเพื่อยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏ และยึดถือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านอาชีพปลูกสวนป่า

              สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จึงได้จัดทำหนังสือถอดบทเรียนเกษตรกร ดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566 เล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา แนวทางในการส่งเสริมการปลูกสวนป่า โดยเป็นการนำองค์ความรู้จากการทำ สวนป่า และปัจจัยความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการทำ สวนป่าของเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจ สามารถ นำไปประยุกต์ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่สามารถนําความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ต่อไป คณะผู้จัดทำได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ในการให้ข้อมูลสำหรับจัดทำหนังสือเล่มนี้ จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

              รายละเอียดสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดได้ที่ : ไฟล์แนบ

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  โทร. 0 2579 5588 มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]