แหล่งรับซื้อไม้

แผนที่ในหน้านี้ แสดงข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้ทั่วประเทศที่ลงทะเบียนไว้กับกรมป่าไม้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจจะหาแหล่งรับซื้อไม้ โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์ตามประเภทใบอนุญาต เมื่อคลิกบนหมุดจะแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการนั้น

แปรรูปเพื่อค้า
แปรรูปมิใช่เพื่อค้า
โรงค้าไม้แปรรูป
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรลักษณะ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]