กระถินณรงค์
Acacia auriculiformis A.Cunn ex Benth.

ลักษณะทั่วไป

     เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่และสภาพภูมิอากาศ  มีกิ่งก้านสาขามาก  เมื่ออายุยังน้อยจะมีเปลือกเรียบสีเทา  แต่จะขรุขระและแตกเป็นร่องสีน้ำตาลเข้มเมื่อแก่  มีใบเป็นใบเดี่ยว  มีลักษณะพุ่มหนา เรือนยอดแผ่กว้าง และมักแตกกิ่งที่ส่วนล่างของลำต้น  ต้นกระถินณรงค์ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี  ดอกเป็นช่อ  สีเหลืองมีกลิ่นหอม
     เมล็ดกระถินณรงค์มีลักษณะกลมแบน ขนาดเล็กประมาณ  2.4-4.45 มม. แต่ละฝักจะมีเมล็ดอยู่ภายในประมาณ 10-15 เมล็ด เมล็ดอ่อนมีสีเขียว ส่วนเมล็ดแกมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ

การกระจายพันธุ์  

     มีถิ่นกำเนิดที่พบเห็นได้อยู่หลายประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย  ปาปัวนิวกินี  และอินโดนีเซีย

ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม

     ไม้กระถินณรงค์จะเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติตั้งแต่ความสูง 0-400 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงแดดอย่างเต็มที่ เจริญเติบโตได้ในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย  26-30 องศาเซลเซียส  สามารถขึ้นได้ดีในที่ชื้นที่ปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,500-1,800  มม.ต่อปี
      เนื่องจากกระถินณรงค์เป็นไม้ต่างประเทศ  เราสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ  ขึ้นได้ในที่ราบและสภาพดินหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินลูกรัง หรือดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ แต่สภาพดินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของกระถินณรงค์ก็คือ ดินร่วนปนทรายที่เป็นกรดเล็กน้อย

การปลูกและการดูแลรักษา

     ควรปลูกในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม)   ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์รองก้นหลุมก่อนปลูกถ้าสภาพดินในแปลงปลูกเป็นดินเลว  เมื่อปลูกไปได้ 1-2 เดือนแล้ว ให้ทำการตรวจสอบอัตราการรอดตาย และรีบทำการปลูกซ่อมแทนต้นที่ตาย ในขณะที่ยังมีฝนตกอยู่
     ในปีแรกจะต้องคอยดูแลไม่ให้กล้าไม้ถูกวัชพืชปกคลุม  โดยให้ดายวัชพืชเมื่อเห็นว่าวัชพืชเริ่มจะโตขึ้นปกคลุมกล้าไม้  และเมื่อสิ้นฤดูฝนควรจะดายวัชพืชอีกครั้ง เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อเพลิงที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้สวนป่า

ข้อจำกัดของไม้กระถินณรงค์

     กระถินณรงค์มีศัตรูที่เป็นอันตราย คือด้วงเจาะกิ่งกระถินณรงค์  ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่ามอด

ข้อมูลการเติบโต
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]