คู่มือประชาชน การปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินเอกชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

7 พ.ค. 2567, 09:59

คู่มือประชาชน การปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินเอกชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

โดย forest5531

              คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนผู้สนใจปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูก ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจแบบครบวงจร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปลูก และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ สำหรับอาชีพผู้ปลูกสวนป่าตั้งแต่ปลูกสร้างสวนป่าไปจนถึงการรับรองไม้เพื่อการส่งออกไม้

              สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จึงจัดพิมพ์คู่มือฉบับนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน ทั้งนี้ กรมป่าไม้พร้อมสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจของภาคประชาชน เพื่อให้ไม้เศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แก่สังคมไทยต่อไป

              รายละเอียดสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดได้ที่ : ไฟล์แนบ

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
              โทร. 02 5614292-3 ต่อ 5531มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]