คู่มือการใช้งานระบบสวนป่าออนไลน์ (ฉบับประชาชน)

7 พ.ค. 2567, 10:02

คู่มือการใช้งานระบบสวนป่าออนไลน์ (ฉบับประชาชน)

โดย forest5531

คู่มือการใช้งานระบบสวนป่าออนไลน์ (ฉบับประชาชน)

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ทีเว็บไซต์ ระบบทะเบียนสวนป่าออนไลน์ กรมป่าไม้ : https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_e_farms/app/index.php#document

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสวนป่าออนไลน์ (ฉบับประชาชน) ได้ที่ : ไฟล์แนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
โทร. 02 5614292-3 ต่อ 5531มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]