สัก
Tectona grandis L.f.

ลักษณะทั่วไป      

     เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่  มีลำต้นปลายตรง  มักมีพูพอนบริเวณโคนต้น เรือนยอดกลม  มีเปลือกหนาสีเทา หรือน้ำตาลอ่อน มีใบขนาดใหญ่ กว้าง 20-30 ซม. ยาว 30-40 ซม. ผลสักมีรูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม.  เนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทองถึงสีน้ำตาลแก่ เนื้อไม้มีเสี้ยนตรง แข็งปานกลาง ทนทานต่อมอด ปลวก และเชื้อรา อีกทั้งมีลวดลายที่สวยงามตามธรรมชาติ 
การกระจายพันธุ์       มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย  พม่า  ไทย  ลาว  (ส่วนที่ติดภาคเหนือของไทย)  และอินโดนีเซีย

ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม      

     ไม้สักจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มชื้น  ปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000  มม.ต่อปี  และมีช่วงฤดูแล้งที่ชัดเจน 3-4 เดือน  อีกทั้งไม้สักเป็นไม้ที่ชอบแสงสว่าง ความเข้มของแสงที่เหมาะสม  คือ  75-95%  ของปริมาณแสงกลางวันที่ได้รับต็มที่  จึงไม่ควรปลูกสักในร่ม  อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส
      ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้สัก  คือ ดินร่วนปนทราย  ระบายน้ำได้ดี  ดินค่อนข้างลึก  มีค่า pH ประมาณ 6.5-7.5  และโดยทั่วไปสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการปลูกสัก  จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 700 เมตร เป็นพื้นที่ลาดชันเล็กน้อย ไม่เกิน 15%

การปลูกและการดูแลรักษา      

     การขยายพันธุ์ทำได้โดยวิธีการใช้เมล็ด  ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมสำหรับผลิตกล้าหรือเหง้าสักจำนวนมากๆ  และวิธีไม่อาศัยเมล็ด  ประกอบด้วยการติดตา  การปักชำ  และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง
     ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) หากฝนทิ้งช่วงก็ควรรดน้ำช่วย  แผ้วถางวัชพืชให้โล่งเตียนตลอดเวลา เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารและป้องกันไฟป่า  ควรใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกๆ  และเมื่อต้นไม้มีอายุมากๆควรมีการลิดกิ่ง แต่งกิ่ง และตัดสางขยายระยะ เพื่อเปิดโอกาสให้เจริญเติบโตได้เต็มที่

ข้อจำกัดของไม้สัก      

     สักไม่ชอบพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขัง  ดินเป็นทรายจัด  ดินตื้นมากๆ  ระบายน้ำไม่ดี  พื้นที่แห้งแล้งหรือมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ  และการปลูกสักล้วนๆ เป็นผืนใหญ่ๆ  อาจก่อให้เกิดโรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย

ข้อมูลการเติบโต
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]