รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในราก และคาร์บอนในดินของสวนป่าไม้สัก
ผู้แต่ง นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]