รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สักในไทยที่แปรผันตามขนาดจำกัดที่ส่วนปลายลำต้น
ผู้แต่ง ทศพร วัชรางกูร วรพรรณ หิมพานต์
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม วารสารการจัดการป่ าไม้ 12 (24) 1-13 (2561)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]