รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อนของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ผู้แต่ง กุสุมา พรหมยานนท์ จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประภัสสร วรรณสถิตย์
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]