รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของสาร IBA ต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) โดยวิธีการตอน
ผู้แต่ง ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พินพร พันทะราบขวา และ เยาวพา จิระเกียรติกุล
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พินพร พันทะราบขวา และ เยาวพา จิระเกียรติกุล. 2555. ผลของสาร IBA ต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) โดยวิธีการตอน. Thai Journal of Science and Technology 1 (3).
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่กิมซุง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

ศึกษาความเข้มข้นของสาร IBA ที่มีผลต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุงโดยวิธีการตอนกิ่ง ณ แปลงไผ่ของเกษตรกร ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 สิ่งทดลองมีดังนี้ control (ไม่ใช้สาร IBA) ใช้สาร IBA ความเข้มข้น 1,000, 1,500 และ 2,000 ppm วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (RCBD) 10 บล็อก จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นตื การออกราก จํานวนราก และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง