รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน
ผู้แต่ง ลักขณา โชติธรรม, พนิตา สุมานะตระกูล และ พนิตา ก้งซุ่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม สิริณ บุนนาค, ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และ สุภกร บุญยืน. 2562. คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology 8 (3).
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่กิมซุง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาคุณภาพด้านพลังงานที่เหมาะสมของไม้ไผ่กิมซุ่งในช่วงอายุ 6, 9, 12, 15, 18 และ 24 เดือน โดยนำไม้ไผ่กิมซุ่งส่วนหนึ่งไปผ่านกระบวนการคาร์บอนไนเซชันให้ได้ถ่านที่ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วบดให้ละเอียดจนเป็นผง ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีรวมถึงวิเคราะห์หาค่าความร้อนของถ่านแต่ละช่วงอายุ ความสามารถในการดูดซับเมทิลีนบลูและ การดูดซับไอโอดีน ปริมาณเถ้า ปริมาณซัลเฟอร์ การศึกษารูพรุนโดยใช้เครื่อง SEM และทดสอบหาค่าการดูด ความชื้นของไม้ไผ่กิมซุ่ง ผลการทดสอบพบว่าค่าพลังงานความร้อนที่ดีที่สุดเฉลี่ย 3,555.27 cal/g คือ ไผ่กิม ซุ่งที่อายุ 9 เดือน ค่าการดูดซับไอโอดีนดีที่สุดที่ 2,315.025 mg/g คือไผ่กิมซุ่งที่อายุ 6 เดือน ค่าการดูดซับ เมทิลีนบลูที่เหมาะสมเฉลี่ย 98.30 % คือ ไผ่กิมซุ่งที่อายุ 24 เดือน ปริมาณเถ้าที่เหมาะสมเฉลี่ย 10.82 % และ ปริมาณซัลเฟอร์มากที่สุดเฉลี่ย 0.82 % คือ ไผ่กิมซุ่งที่อายุ 15 เดือน ส่วนการศึกษารูพรุนโดยใช้เครื่อง SEM พบว่าที่ไผ่กิมซุ่งอายุ 18 เดือน มีขนาดรูพรุนใหญ่ที่สุด คือ 20 µm ส าหรับผลการทดสอบการวัดค่าการดูด ความชื้นพบว่าอายุของไม้ไผ่กิมซุ่งไม่มีผลต่อการดูดความชื้น


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]