การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2562
2 การปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษปะหน้า โดยการใช้เยื่อไผ่ตงทดแทนเยื่อใยยาวจากไม้ใบแคบ วารสาร 2560
3 โรคของกล้าไม้พะยูง และเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล วิทยานิพนธ์ 2559
4 ผลการคลุมดินด้วยกระถินยักษ์บนพื้นที่ปลูกพืชไร่ รายงาน
5 การพัฒนาเทคนิควนวัฒนวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนป่าไม้พะยูง วิทยานิพนธ์
6 การทดสอบสายพันธุ์ และถิ่นกําเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ อื่นๆ
7 การทดสอบคุณภาพเมล็ดของไม้พะยูง รายงาน
8 การพัฒนาสายพันธุ์ไม้สักเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ วิทยานิพนธ์
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]