รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทาการเงินในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แต่ง นายบรรเลง จันทร์วาววาม
ปีที่เผยแพร่ 2545
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม บรรเลง จันทร์วาววาม. 2545. การวิเคราะห์ทาการเงินในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การวิเคราะห์ทางการเงินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกาาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนด้ารเศรษฐกิจของสวนป่าไม้สัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งประมวลวิเคราะห์การบริหารจัดการเกี่ยวกับปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการไม้สักสวนป่าทองผาภูมิ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]