รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้สักโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้แต่ง อภิชาติ ขาวสอาด, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุฒ
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม อภิชาติ ขาวสอาด และ พิมพ์ใจ อาภาวัชรุฒ. 2535. การขยายพันธุ์ไม้สักโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, น. 154-168. ใน สัมมนา 50 ปี สวนสักห้วยทาก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 5-8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักในประเทศไทย ได้รับการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งโดยคณะนักวิจัยจาก คณะเกษตรศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากศูนย์บำรุงพันธุ์ไม้สัก กรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายที่จะพํมนาและนำเอาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักไปใช้ประยุกต์ในการผลิต


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง