รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษากายวิภาคของกระถินเทพาและกระถินณรงค์
ผู้แต่ง มานิตย์ อัญญะโพธิ์
ปีที่เผยแพร่ 2533
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม มานิตย์ อัญญะโพธิ์. 2533. การศึกษากายวิภาคของกระถินเทพาและกระถินณรงค์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์ กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สรุปย่อบทความ

จากการศึกษาโครงสร้างภายในของกระถินเทพาและกระถินณรงค์ในส่วนของ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยวิธีการทางไมโครเทคนิคทางพืช พบว่าลักษณะภายในส่วนต่างๆของพืชทั้งสองชนิดคล้ายคลึงกัน และมีบางส่วนที่แตกต่างกัน


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0917729627
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 54,517 ครั้ง