รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพาที่ขึ้นเอง ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา
ผู้แต่ง เจษฎา วงค์พรหม, สมพร แม่ลิ่ม, สคาร ทีจันทึก และ มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม เจษฎา วงค์พรหม, สมพร แม่ลิ่ม, สคาร ทีจันทึก และ มณฑาทิพย์ โสมมีชัย. 2556. ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพาที่ขึ้นเองในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา. วารสารวนศาสตร์. 32 : 142-151.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพาที่ขึ้นเองหลังหารทำไม้ออก ในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวางแผนทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ วางแปลงขนาด 10x20 เมตร ในแปลงไม้กระถินเทพา อายุ 2 ปี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]