รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกไม้โตเร็วกระถินลูกผสมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูก เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ผู้แต่ง วนิดา อาจกล้า
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ เลือก
บรรณานุกรม วนิดา อาจกล้า. 2555. ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกไม้โตเร็วกระถินลูกผสมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูก เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินลูกผสม
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกไม้โตเร็วกระถินลูกผสม และปัจจัยที่มีผลจ่อการตัดสินใจยอมรับการปลูก เพพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับต้นทุนและผลผลิตของไม้กระถินลูกผสม และต้นทุน ผลประโยชน์ทางอ้อมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]