รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ผู้แต่ง ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และ พรชัย หาระโคตร
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และ พรชัย หาระโคตร. 2561. การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (4) : 382-392.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง ไผ่รวก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงคืของงานวิจัยนี้เพื่อสำรวจ รวบรม และศึกษาลักษณะเฉพาะของไผ่ะรรมชาติในอำเภอไทรโยก อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]