รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลกระทบทางนิเวศวิทยาบางประการของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่เกษตรกรรม
ผู้แต่ง พิทยา เพชรมาก, บพิตร เกียรติวุฒินนท์ และ บุญชุบ บุญทวี
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม พิทยา เพชรมาก, บพิตร เกียรติวุฒินนท์ และ บุญชุบ บุญทวี. 2530. ผลกระทบทางนิเวศวิทยาบางประการของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่เกษตรกรรม. วารสารวนศาสตร์ 6 : 362-374.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

ได้ทำการศึกษาผลกระทบทางนิเวศวิทยาบางประการของการปลูกไม้ยุคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ในพื้นที่เกษตรกรรมที่สถานีทดลองปลูกพรรรไม้ห้วยทา จังหวัดสรีสะเกษ ตั้งแต่ปี 2521 ถึงปี 2529 ภายใต้โครงการวิจัยและสาธิตการจัดการพื้นที่โดยระบบวนเกษตร โดยศึกษาเปรียบเทียบกับไม้กระถินณรงค์ที่มีอัตรการเจริญเติบโตเท่ากัน ผลปรากฏว่าการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในช่วงอายุตัดฟัน 4 ปี จะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อพื้นที่หรือพืชข้างเคียงแต่อย่างใดเมื่อเปรียบเทียบกับไม้กระถินณรงค์


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]