รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์ และ นิติกร กวนคอนสาร
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์ และ นิติกร กวนคอนสาร. 2552. ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวนศาสตร์ 28(3) : 60-71.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการศึกษาในแปลงทดสอบระยะปลุกไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา อำเภอพนมสารคาม ทำการวางแปลงทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ในการทดลองนี้ระยะปลูกไม้ยูคาลิปตัสที่ใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ระยะปลูก คือ 0.5, 1.0, 2.0 และ 2.5 เมตร โดยปลูกบนคันนาแถวเดียว สายต้น K51 ทำการเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังปลูกเมื่อต้นไม้มีอายุ 3 ปีในแต่ละระยะปลุก เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดินต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]