รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้แต่ง นางสาวจิตติมา จันทร์ทอง
ปีที่เผยแพร่ 2560
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม จิตติมา จันทร์ทอง. 2560. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปรากฎของผีเสื้อหนอนเจาะตันสักในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน ดำเนิการระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อต้องการทราบปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปรากฎของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก ในพื้นที่สวนป่าสักที่มีระดับการถูกเจาะทำลายจากผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักที่แตกต่งกัน คือ พื้นที่ที่มีกรทำลายมาก (ต้นสักถูกเจาะมากกว่าร้อยละ 80) พื้นที่ที่มีทำลายปานกลาง (ต้นสักถูกเจาะร้อยละ 30-80) และพื้นที่ที่มีการทำลายน้อย (ต้นสักถูกเจาะน้อยกว่าร้อยละ 30) โดยศึกษาปัจัยด้านสังคมพืช ปัจจัยด้านศัตรูธรรมชาติ และลักษณะของต้นสัก ดำเนินการเก็บข้อมูล ช่วงก่อนออกเป็นตัวเต็มวัย ช่วงออกป็นตัวเต็มวัและวางไข่ และช่วงหนอนยังไม่เจาะเข้าเนื้อไม้

ผลการศึกษาด้านสังคมพืชพบพืชทั้งหมด 67 ชนิด เป็นไม้ต้น ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 47, 27 และ 37 ชนิด ตามลำดับ ไม้ที่มีคำดัชนีความสำคัญสูงได้แก่ ปี้จั่น (Dalbergia cana Graham ex Kurz) พื้นที่ที่มีการทำลายปานกลาง พบมีจำนวนชนิดมากที่สุด 46 ชนิด และมีความหนาแน่นของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และกล้าไม้มากที่สุด( 4,046,352, 1,568 ต้น/ไร่ ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติจำนวนชนิดและความหนาแน่นของพืชในแต่ละพื้นที่พบว่า พื้นที่ที่มีการทำลายมากกับพื้นที่ที่มีการทำลายปานกลาง และพื้นที่ที่มีการทำลายมากกับพื้นที่ที่มีการทำลายน้อย มีความแตกต่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01 และ P < 0.01 ตามลำดับ) ปัจจัยด้านศัตรูธรรมชาติสำรวจพบทั้งหมด 27 ชนิด 7 วงศ์ 5 อันดับ โดยมดมีจำนวนชนิดและจำนานตัวมากที่สุด 22 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 67.88 ของจำนวนตัวที่พบทั้งหมด พื้นที่ที่มีการกำลายปานกลาง พบชนิดศัตรูธรรมชาติมากที่ชุด (21 ชนิด) พื้นที่ที่มีการทำลายน้อยพบจำนวนตัวของศัตรูธรรมชาติมากที่สุด (3,520 ตัว) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติจำนวนชนิดและจำนวนตัวในแต่ละพื้นที่พบว่ามีความแตกต่งกันอย่างมีนัยสำกัญหางสถิติ (F = 20.746 และ F = 15.813 ตามลำดับ ปัจจัยด้านลักษณะของต้นสัก พบว่าเปลือกแบบเรียบเป็นอุปสรรคต่อการวางไข่ของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก

การศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนจัดการส วนป่าเพื่อป้องกันและกำจัดผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,080 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]