รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลผลิตและเศรษฐกิจของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 3 ปี ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน
ผู้แต่ง คณิต ม่วงนิล
ปีที่เผยแพร่ 2531
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม คณิต ม่วงนิล. 2531. การวิเคราะห์ผลผลิตและเศรษฐกิจของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 3 ปี ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในรูปมวลชีวภาพส่วนต่างๆของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กับขนาดหรือมิติต่างๆที่สามารถวัดได้ อันนำไปสู่การประเมินผลผลิตรวมของสวนป่าขนาดใหญ่ต่อไปได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะการกระจายของมวลชีวภาพของส่วนต่างๆ ในแนวดิ่งของต้นไม้ในสภาพความหนาแน่นต่างกันด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับการตัดสินใจลงทุนหรือวัดความเหมาะสมของโครงการที่มีการลงทุน โดยอาศัยการศึกษาต้นทุนที่ใช้จ่ายระหว่างดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสวนป่าอายุ 3 ปี เพื่อกำหนดแผนการปลูกสร้างสวนป่าให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]