รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในบางภาคของประเทศไทย
ผู้แต่ง ประคอง อินทรจันทร์
ปีที่เผยแพร่ 2532
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ประคอง อินทรจันทร์. 2532. เศรษฐกิจของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในบางภาคของประเทศไทย. ใน วารสารเกษตรศาสตร์ (สังคม) 10 : 103-115 (2532)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาและวิจัยเรื่องนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าและเพื่อศึกษาลู่ทางในด้านการตลาด พร้อมทั้งวิเคราะห์โครงสร้างของการเป็นเจ้าของป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของภาคเอกชน ซึ่งปลูกในบริเวณท้องที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]