รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี สวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้แต่ง นางกรภัทร์ อธิรัตนปัญญา
ปีที่เผยแพร่ 2544
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม กรภัทร์ อธิรัตนปัญญา. 2544. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี สวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี สวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผลตอบแทนในการปลูกสร้างสวนป่าในกรณีปกติทั่วไปและกรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากต้นสักถูกหนอนผีเสื้อเจาะลำต้นเข้าทำลาย


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]