รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ไม้สัก
ผู้แต่ง อภิชาติ ขาวสอาด
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม อภิชาติ ขาวสอาด. 2535. การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ไม้สัก, น. 80-82. ใน สัมมนา 50 ปี สวนสักห้วยทาก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 5-8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การปรับปรุงพันนธุ์ไม้สักในประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยเริ่มทำการคัดเลือกแม่ไม้ที่ จ.แพร่ และมีการศึกษาถึงวิธีการขยายพันธุ์แม่ไม้โดยการติดตา (T-budding) โดย อาจารย์สอาด บุญเกิด แห่งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง