รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สัก (ตอนที่ 1) การเจริญเติบโตและรูปทรง
ผู้แต่ง อภิชาติ ขาวสอาด
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม อภิชาติ ขาวสอาด. 2535. การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สัก (ตอนที่ 1) การเจริญเติบโตและรูปทรง, น. 113-129. ใน สัมมนา 50 ปี สวนสักห้วยทาก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 5-8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

ได้มีการประเมินผลแปลงทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สักนานาชาติ ที่ แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง แปลงทดสอบนี้ทำการปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2517 ประกอบไปด้วยแหล่งเมล็ดพันธุ์หรือถิ่นกำเนิกทดสอบ 8 แหล่ง จากอินโดนีเซีย 1 แหล่ง จากอินเดีย 3 แหล่ง และจากไทย 4 แหล่ง โดย มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์แม่หวด จ.ลำปาง ที่มีการปรับปรุงพันธ์ 1 แหล่ง 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง