รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดยเกษตรกร
ผู้แต่ง มนันยา เตยะธิติ, โชติรัตน์ วิมุกตะลพ
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม มนันยา เตยะธิติ และ โชติรัตน์ วิมุกตะลพ. 2535. การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดยเกษตรกร, น. 318-342. ใน สัมมนา 50 ปี สวนสักห้วยทาก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 5-8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดยนำระบบวนเกษตรมาประยุกต์ใช้กับการปลูกสักแบบประณีต หารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมแนะนำแก่เกษตรกรในภาคเหนือ การศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านเทคนิคการเงิน การตลาด และองค์กร ซึ่งด้านการเงินใช้วิธี Benifit Cost Analysis 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]