รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของรังสีแกมม่าต่อการงอกของเมล็ดสัก
ผู้แต่ง นายอำนวย แก้วสิงห์
ปีที่เผยแพร่ 2506
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อำนวย แก้วสิงห์. 2506. ผลของรังสีแกมม่าต่อการงอกของเมล็ดสัก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

ความมุ่งหมายในการทดลองเรื่อง ผลของรังสีแกมม่าต่อการงอกของเมล็ดสัก ก็เพื่อที่จะหาข้อมูล (data) ขั้นต้นบางประการ คือ

1. หาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด (percentage of germination) ที่ผ่านรังสีแกมม่าในระดับต่าง ๆ กัน

2. อัตราการงอกของเมล็ด (rate of germination) ซึ่งได้ผ่านรังสีนั้น

3. เปอร์เซ็นต์การรอดตายของกล้า

4. บันทึกลักษณะของกล้าที่สังเกตได้ด้วยตา

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรากฐานในการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการใช้รังสีจากปรมาณูกับเมล็ดสักในโอกาสต่อไปได้บ้าง


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง