รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การตอบสนองของกล้ากระถินยักษ์ที่คลุกเชื้อด้วยไรโซเบียมบางชนิด
ผู้แต่ง วีวะ พุกจรูญ, สมาน รวยสูงเนิน
ปีที่เผยแพร่ 2525
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม วีวะ พุกจรูญ และ สมาน รวยสูงเนิน. 2525. บันทึกวิจัยประจำปี 2525 การตอบสนองของกล้ากระถินยักษ์ที่คลุกเชื้อด้วยไรโซเบียมบางชนิด มีนาคม 2525. 21 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองขั้นพื้นฐาน เพื่อต้องการทราบผลของการตอบสนองของกระถินยักษ์ที่คลุกด้วยเชื้อไรโซเบียมบางชนิดว่าจะให้ผลประการใด และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสน ในการค้นคว้าหาพันธุ์ (strains) ของไรโซเบียมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตของกระถินยัักษ์ และ การปรับปรุงดินในอนาคตต่อไป


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง