รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
ผู้แต่ง นายธนรัตน์ ก.จันทราภานนท์
ปีที่เผยแพร่ 2553
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ธนรัตน์ ก.จันทราภานนท์. 2553. การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ได้นำมาใช้ตรวจสอบโคลพันธุ์ยูคาลิปตัสจำนวน 25 ตัวอย่าง พบว่าไพรเมอร์ที่คัดเลือกมาทั้งหมด 39 คู่มีเพียง 28 คู่ ที่สมารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้และมี 18 คู่ ที่แสดงความหลากหลายทางพันธุกรรมของแต่ละโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสได้


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง