รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง โครงการคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริมโดยระบบรากพืชแบบผสมผสานสำหรับงานป้องกันลาดดิน (กรณีศึกษารากกระถินเทพา)
ผู้แต่ง พานิช วุฒิพฤกษ์
ปีที่เผยแพร่ 2548
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม พานิช วุฒิพฤกษ์. 2548. คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริม โดยระบบรากพืชแบบผสมผสาน สำหรับงานป้องกันลาดดิน (กรณีศึกษารากกระถินเทพา). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาในครั้งนี้เน้นที่ผลกระทบของระบบรากพืชแบบผสมผสานต่อเถียรภาพของลาดดิน โดยจะวิเคราะห์ความแข็งแรงของรากที่ใช้เป็นพืชเบิกนำหญ้าแฝกและกระถินเทพา โดยนำไปปลูกในแปลงทดลองที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]