รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของระยะปลูกและการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถินเทพาที่ปลูกบนดิน เหมืองดีบุกเก่า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ผู้แต่ง บุญณรงค์ ธานีรัตน์
ปีที่เผยแพร่ 2538
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม บุญณรงค์ ธานีรัตน์. 2538. ผลของระยะปลูกและการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถินเทพาที่ปลูกบนดิน เหมืองดีบุกเก่า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาระยะปลูกและการใส่ปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเตบโตของไม้กระถินเทพา บริเวณแปลงทดลองแบบ split plot design จำนวน 3 ซ้ำ 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]