รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัส
ผู้แต่ง นางสาวพจณา กะสินรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พจณา กะสินรัมย์. 2556. การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัส. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมยูคาลิปตัส โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ทดสอบความสามารถในการก่อโรค ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี วิเคราะห์ชนิดกรดไขมัน และลักษณธทางชีวโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคที่แยกได้จากแหล่งผลิตกล้ายูคาลิปตัสที่สำคัญของประเทศไทย และทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคของยูคาลิปตัส


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]