รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การประยุกต์เทคนิคกำหนดการเชิงเส้นในการวางแผนจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง นายสุขสันต์ ทวีชีพ
ปีที่เผยแพร่ 2551
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สุขสันต์ ทวีชีพ. 2551. การประยุกต์เทคนิคกำหนดการเชิงเส้นในการวางแผนจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์เทคนิคกำหนดการเชิงเส้นในการวางแผนจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส โดยศึกษาเฉพาะกรณีสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมข้อมูล กำหนดแนวทางในการจัดการสวนป่า กการเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการสวนป่าโดยใช้เทคนิคกำหนดเชิงเส้น และการจัดทำแผนในการจัดการสวนป่า


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]