รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปรับแต่งในระหว่างฤดูแล้งอย่างประณีต
ผู้แต่ง พิรัตน์ นาครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม พิรัตน์ นาครินทร์. 2552. การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปรับแต่งในระหว่างฤดูแล้งอย่างประณีต. วารสารวนศาสตร์ 28 (3): 31-37.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปรับแต่งอย่างประณีตในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ควบคู่ไปกบการใส่ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมและรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]