รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ระดับอายุรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส โดย ระบบเกษตรเพื่อผลิตไม้พืน ณ ท้องที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แต่ง นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2528
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ไพศาล สถิตวิบูรณ์. 2528. การวิเคราะห์ระดับอายุรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส โดย ระบบเกษตรเพื่อผลิตไม้พืน ณ ท้องที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาระยะรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส โดย ระบบเกษตรเพื่อผลิตไม้พืน ณ ท้องที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4 ระดับ คือ 12 13 14 และ 15 เปอร์เซ็นต์ และราคาขาย 3 ระดับ คือ ลูกบาศ์กเมตรละ 80 90 และ 100 บาท ได้ระยะรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมเหมือนกันทุก ๆ ระดับอัตราดอกเบี้ย และราคา คือ 3 ปี 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]