รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกไผ่ตงของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง อมรรัตน์ พันธ์พิริยะกุล
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อมรรัตน์ พันธ์พิริยะกุล. 2535. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกไผ่ตงของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

     ไผ่ตงเป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูก เนื่องจากไผ่ตงเป็นพืชที่ทนความแห้งแล้งได้พอสมควร สามารถเจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิดและยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกกระดาษภาย ในประเทศพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

     วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและการเงิน ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปลูกไผ่ตรง ซึ่งในการศึกษาแบ่งลักษณะดินออกเป็น 2 กลุ่ม คือลักษณะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง และลักษณะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ที่อัตราส่วนลด 2 ระดับคือ ร้อยละ 12 และ 15 และอัตราผลตอบแทนของโครงการเป็นเครื่องมือชี้วัด นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 3 กรณีคือ 1) กรณีต้นทุนเพิ่มร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่ 2) กรณีต้นทุนคงที่ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 3)  กรณีต้นทุนเพิ่มร้อยละ 10 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10

     ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงิน ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งกลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติปานกลาง ให้ผลตอบแทนคุ้มกว่ากลุ้มดินที่มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]