รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง นางสาวมยุรี ถิระวารินทร์ยุทธ
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม มยุรี ถิระวารินทร์ยุทธ. 2530. ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 2 ปี บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทำการตรวจวัดผลการตอบสนองทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก ความสูง มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]