รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของดินเนื้อปูนต่อการแสดงออกของยีนต้านออกซิเดชันในยูคาลิปตัส
ผู้แต่ง นางสาวดารินี พูลโสภา
ปีที่เผยแพร่ 2558
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ดารินี พูลโสภา. 2548. ผลของดินเนื้อปูนต่อการแสดงออกของยีนต้านออกซิเดชันในยูคาลิปตัส. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส โคลน SF 8 และ CT 76 มีการเจริญเติบโตลดลง และมีใบที่แสดงอาการ chlorosis เมื่อปลูกในดินเนื้อปูนภายในเวลา 6 เดือน เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ H2O2 และวัดแอคติวิตีของเอนไซม์ต้านออกซิเดชัน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]