รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การถ่ายยีน Bt เข้าสู่เนื้อเยื่อสัก (Tectona grandis Linn.)
ผู้แต่ง นางประกาย อ่อนวิมล
ปีที่เผยแพร่ 2560
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ประกาย อ่อนวิมล. 2560. การถ่ายยีน Bt เข้าสู่เนื้อเยื่อสัก (Tectona grandis Linn.). วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การถ่ายยีน Cry1 Ab เข้าสู่ข้อและยอดกลุ่มของต้นสักโดยใช้ Agrobacterim tumefaciens สายพันธ์ุ EHA105 ที่มีพลาสมิด pCAMBA1302Ab ที่ประกอบด้วยยีน Cry1 Ab และมียีน hpt เป็นยีนคัดเลือกภายใต้การควบคุมของโปรโมเตอร์ CaMV 35S ในการถ่ายยีนใช้เซลล์แขวนลอยเชื้อ A. tumefaciens ที่มีค่า OD600 ประมาณ 1.2 สร้างบาดแผลบนผิวเนื้อเยื่อ โดยใช้ครื่อง sonicator เป็นเวลา 3 นาที การปลูกเชื้อทำโดยวิธี vacuum infiltrton โดยใช้ความดัน 600 mmHg นาน 5 นาที จากนั้นเลี้ยงร่วมกับเชื้อป็นเวลา 3 วัน หลังจากการถ่ายยีนเข้าสู่ข้อสักจำนวน 300 ข้อและยอดกลุ่ม 300 ชิ้น พบว่า ได้ข้อและยอดที่สามารถจริญเติบโตบนอาหารคัดลือกที่เติมสารปฏิชีวนะไฮไกรไมซิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวนอย่างละ 2 ขึ้น หลังจากนั้นนำเนื้อเยื่อที่รอดชีวิตมาชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับแคลลัสเมื่อนำไปตรวจสอบการคงอยู่ของยืน Cry1 Ab ด้วยเทคนิค PCR พบแถบดีเอ็นเอของยืน Cry1 Ab และเมื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนในระดับ mRNA ด้วยเทคนิค PCR Iดขใช้ first strand cDNA เป็นดีเอ็นเอต้นแบบ พบแถบดีเอ็นเอของยีน Cry1 Ab เช่นเดียวกัน สำหรับยอดกลุ่มนั้นหลังจากตัดแยกไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการจริญเติบโตเพื่อเพิ่มปริมาณ ได้ต้นใหม่ จำนวน 3 ต้น ซึ่งเมื่อตรวจสอบการคงอยู่ของยืน Cry1 Ab และยีน hpt ในทุกใบของแต่ละต้นด้วยเทคนิค PCR พบการคงอยู่ของยีน Cry1 Ab เพียงยีนเดียวจำนวน 8 ใบ และยีน hpt เพียงยีนเดียว จำนวน 15 ใบและมีใบที่พบทั้งสองยีนจำนวน 8 ใบ และที่ไม่พบการคงอยู่ของทั้งสองยีนจำนวน 6 ใบ แสดงว่ายอดที่ได้มียีนอยู่จริงแต่เนื้อเยื่อมีลักษณะเป็น chimera เมื่อนำตัวอย่างใบสักที่พบว่ามีการคงอยู่ของยีน Cry1 Ab และยีน hpt ทั้งสองยีนจำนวน 5 ใบ ไปตรวจสอบการแสดงออกของยีน Cry1 Ab โดยตรวสอบการสร้างโปรตีน Cry1 Ab ในเนื้อเยื่อด้วยเทคนิค ELISA พบว่าตัวอย่างทั้งหมดมีการสร้างโปรตีน Cry1 Ab


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,082 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]