รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดไม้ต่างถิ่น และไม้พื้นเมือง 8 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นของความเค็มที่ต่างกัน
ผู้แต่ง ยงเกียรติ กุออ, นิสา เหล็กสูงเนิน
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ยงเกียรติ กุออ และ นิสา เหล็กสูงเนิน. 2561. การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดไม้ต่างถิ่น และไม้พื้นเมือง 8 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นของความเค็มที่ต่างกัน. วารสารวนศาสตร์ 37 (2): 1-12.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์ กระถินเทพา พะยูง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเลือกพืชเพื่อปลูกปรับปรุงพื้นที่ในอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ด 8 ชนิด ได้แก่ เมล็ดธนนไชย ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กระถินเทพา กระถินยักษ์ พฤกษ์ พะยูง และนนทรีป่า ที่ระดับความเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด์ 6 ระดับ ได้แก่ 0, 4, 8, 16, 25 และ 40 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]