รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัสต่อระบบการปลูกพืชและวิถีชีวิตของเกษตรกร บ้านดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง, สุจินต์ สิมารักษ์ และ วิริยะ ลิมปินันท์
ปีที่เผยแพร่ 2554
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง, สุจินต์ สิมารักษ์ และ วิริยะ ลิมปินันท์. 2554. ผลกระทบจากการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัสต่อระบบการปลูกพืชและวิถีชีวิตของเกษตรกร บ้านดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. (บศ.) 11 (1) : ม.ค.-มี.ค.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการขยายพื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสแบบสวนป่าต่อระบบการปลูกพืช และวิถีชีวอตของเกษตรกร โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ การศึกษาระดับชุมชน ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ในระดับครัวเรือน ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับเกษตรกร


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]