รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลผลิตและความเสียหายที่เกิดจากแมลงและโรคของหน่อไม้รวกภายหลังการตัดสางลำ
ผู้แต่ง สุรชัย ชลดำรงค์กุล และ วิโรจน์ อธิรัตนปัญญา
ปีที่เผยแพร่ 2536
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สุรชัย ชลดำรงค์กุล และ วิโรจน์ อธิรัตนปัญญา. 2536. ผลผลิตและความเสียหายที่เกิดจากแมลงและโรคของหน่อไม้รวกภายหลังการตัดสางลำ. ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 27 (1) : 20 -24.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่รวก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การตัดฟันและขนส่ง
สรุปย่อบทความ

     ปัจจุบันผลผลิตของหน่อไม้ไผ่รวก ได้รับความเสียหายจากปัญหาโรคและแมลงหลายชนิดคือ ด้วงงวงเจาะหน่อ เพลี้ยอ่อนดูดน้ำเลี้ยงหน่อและดรคหน่อยแห้งหรือหน่อเน่า การจัดการก่อไผ่รวกโดยวิธีการตัดสางลำน่าจะมีผลต่อการทำลายของโรคและแมลง การทดลองจึงได้ดำเนินการในแปลงไผ่รวกอายุ 6 ปี ระยะปลูก 4x4 เมตร ในท้องที่อำเภอท้องผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการแบ่งการตัดสางลำไผ่รวกเป็น 4 ระดับ คือ ไม่มีการสางลำ ตัดสางลำ 25%, 50% และ 75% ของจำนวนลำทั้งหมดตามลำดับ ซึ้งพบว่าการตัดสางลำระดับต่างๆเหล่านั้นไม่มีผลต่อผลผลิตในรูปของจำนวนหน่อ และไม่มีผลต่อความเสียหายของหน่อเนื่องจากด้วงงวงเจาะหน่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่สำหรับโรคหน่อแห้งนั้น พบว่ากาารสางลำออก 75% มีอัตราเสี่ยงต่อการทำลายของโรคหน่อแห้งหรือหน่อเน่ามากที่สุด


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง