รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง โรคของกล้าไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) และชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล
ผู้แต่ง วรัญญู ชัยรพ และ นิวัฒ เสนาะเมือง
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม วรัญญู ชัยรพ และ นิวัฒ เสนาะเมือง. 2559. โรคของกล้าไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) และชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล. แก่นเกษตร 44 (พิเศษ) (1): 978-980.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การปลูก
สรุปย่อบทความ

พะยูง เป็นไม้ราคาแพงที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการลักลอบค้าไม้เถื่อน การเพาะกล้าไม้ในโรงเรือนเพื่อเพิ่มปริมาณสำหรับส่งเสริมการปลูกสวนป่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาการผลิตกล้าไม้พะยูงที่สำคัญคือโรคทางใบ ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงและความอยู่รอดของต้นกล้า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินความเสียหายของต้นกล้าพะยูงเนื่องจากโรคในระยะกล้า ณ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่นในระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ. 2558 และเพื่อหาเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล ผลการศึกษาพบว่ามีโรคที่ทำความเสียหายต่อกล้าไม้พะยูง 3 โรคคือ โรคราสนิม โรคใบจุดนูน และโรคใบจุดกลมสีน้ำตลา ระดับ 0-97.5, 2.5-97.5 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับขึ้นอยู่กับอายุกล้าไม้และสถานที่ 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง