รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
ผู้แต่ง เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ เกษม หฤทัยธนาสันติ์
ปีที่เผยแพร่ 2554
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ เกษม หฤทัยธนาสันติ์. 2554. การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 1-4 ก.พ. 54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์ กระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

วางแผนการทดลองแบบ CRD เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารของสวนป่าไม้โตเร็วอายุ 3 ปี ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล (ยูคาลิปตัส กระถินเทพณรงค์ และ กระถินยักษ์) ในแปลงสาธิตปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัท สหโคเจนกบินทร์บุรีจำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวางแปลงตัวอย่างหามวลชีวภาพเหนือดิน และวางกระบะรองรับซากพืช (Litter trap) และ Mg พบว่า กระถินเทพณรงค์มีปริมาณการคืนกลับสุทธิของ N สูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับ 38.51 ตัน/เฮกตาร์ รองลงมาได้แก่ กระถินยักษ์ และยูคาลิปตัส ตามลำดับ


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง