รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดยอดและการโน้มลำต้นต่อการเกิดหน่อของไม้ตะเคียนทอง
ผู้แต่ง สมยศ กิจค้า
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สมยศ กิจค้า. ม.ป.ป. ผลการตัดยอดและการโน้มลำต้นต่อการเกิดหน่อของไม้ตะเคียนทอง, น. 15-21 ใน รายงานการวิจัย. ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

ไม้ตะเคียนทอง เป็นไม้ที่สามารถแตกหน่อ (Coppice) ได้ดี เมื่อแม่ไม้ถูกตัดพันลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระยะกล้าไม้ อายุไม่เกิน 5 ปี ไม้ตะเคียนทอง จะแตกหน่อได้เป็นจำนวนมาก หน่อที่เกิดใหม่ อาจมีทั้ง Orthotropic และ Plagiotropic Shoots ก็ได้ Kajornsrichon (1992) ทดลอง ลิดกิ่ง และตัดยอดไม้ตะเคียนทองอายุ 5 ปี โดยให้มีความสูงของตอระดับต่าง ๆ พบว่า การตัดยอดตะเคียนทองอายุ 5 ปี ให้ตอมีความสูง 20 ซม. จะดีที่สุด เพราะเกิดหน่อใหม่มากที่สุด และหน่อเหล่านี้ เมื่อนำไปปักชำก็จะออกรากได้ดีที่สุด เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Kantarli (1993) ที่ว่า อัตราการออกรากของหน่อตะเคียนทอง ขึ้นอยู่กับความสูงของต้นตอด้วย ต้อตอยิ่งสูงมากเท่าไร หน่อที่ได้จะออกรากน้อยลง 

ลำพังการตัดยอดตะเคียนทองที่ความสูง 20 ซม. อย่างเดียว แม้ว่าจะได้หน่อสำหรับปักชำได้ดีแต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับโครงการขนาดใหญ่ หรือจะต้องสร้างแปลงขยายพันธุ์เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน สิ้นเปลืองทั้งพื้นที่และแรงงานมาก การทดลองครั้งนี้ จึงได้ทำเพื่อหาทางจัดการต่อต้นตอให้สามารถแตกหน่อได้มากที่สุด เพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างและจัดการต่อแปลงขยายพันธุ์ (Hedge orchard หรือ Multiplication area) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]