รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของแสงและไนโตรเจน ต่อการผลิตหน่อไม้ตะเคียนทอง
ผู้แต่ง สมยศ กิจค้า
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สมยศ กิจค้า. ม.ป.ป. อิทธิพลของแสงและไนโตรเจนต่อการผลิตหน่อของไม้ตะเคียนทอง, น. 1-14 ใน รายงานการวิจัย. ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

จากการศึกษา การขยายพันธุ์โดยการปักชำของไม้หลายๆ ชนิด Leakey และคณะ (1990) พบว่า อัตราการออกรากของไม้เกือบทุกชนิดจะขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์โบไฮเดรต ที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเคราะห์แสง การเหลือใบไว้เพื่อให้สังเคราะห์แสงได้ ระหว่างการปักชำจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเสมอปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์แสงนี้ มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณแสงและธาตุอาหารพืชที่ต้นตอเก็บรวบรวมไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธาตุไนโตรเจน (N) จะมีผลต่อการผลิตคาร์โบไฮเดรตของต้นตอเป็นอย่างยิ่ง (Haissig 1986, Mc Donald 1990, Veierskov 1988, Burke และคณะ 1992) การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของแสง และปริมาณไนโตรเจนที่มีต่อต้นตอไม้ตะเคียนทอง ในการผลิตหน่อสำหรับการขยายพันธุ์โดยการปักชำต่อไปจำเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อต้องการทราบว่า แสงและไนโตรเจนจะมีอิทธิพลต่อการผลิตหน่อไม้ตะเคียนทองมากน้อยเพียงใด

 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]