รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การตลาดของไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง สันติ สุขสอาดและสงคราม ธรรมมิญช
ปีที่เผยแพร่ 2538
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สันติ สุขสอาดและสงคราม ธรรมมิญช. 2538. การตลาดของไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ใน วารสารวนศาสตร์ 14 : 1-8 (2538)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตการตลาดและอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาพบว่าผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสมีอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรม นิยมปลูกไม้ยูคาลิปตัสชนิดเดียวล้วนๆ โดยใช้รอบตัดฟัน 5 ปี  ปี การขายไม้จะขายผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อนำไปขายต่ออย่างอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ และใช้ไม้แปรรูปเพื่อประดิษฐกรรม ราคาไม้ที่ขายจะเป็นราคาต่อรองที่ผู้ผลิตและผู้ซื้อพอใจกันทั้งสองฝ่าย ในการขายไม้มีการขาย 3 แบบคือ ขายเป็นไร่ราคาเฉลี่ย 36.55 บาทต่อต้น พ่อค้าคนกลางจะมีบทบาทสำคัญมากในระบบการตลาดของไม้ยูคาลิป ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนป่า ไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยูคาลิปตัส


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]