รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา
ผู้แต่ง ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และนรินธร จำวงษ์
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และนรินธร จำวงษ์. 2552. ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา. ใน วารสารวนศาสตร์ 28 (3) : 97-106 (2552)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกข้าวเชิงเดี่ยวและการปลูกข้าวร่วมกับไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา 2 รูปแบบ ได้แก่ การปลูกไม้ยูคาลิปตัสแถวเดียวบนคันนาและการปลูกไม้ยูคาลิปตัสแถวบนคันนาปรับแต่ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างและสุ่มวัดการเติบโตและผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4 ระดับคือร้อยละ 7, 10, 13 และ 16 ภายใต้อายุโครงการ 7 ปี ผลการศึกษาพบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 รูปแบบ มีความคุ้มค่ากับการลงทุน โดยการปลูกไม้ยูคาลิปตัส 2 แถวบนคันนามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7, 10, 13 และ 16 เท่ากับ 17,595 15,378 13,513 และ 11,934 บาท/ไร่ ตามลำดับ การปลูกไม้ยูคาลิปตัสแถวเดียวบนคันนามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 17,133 15,073 13,337 และ 11,866 บาท/ไร่ ตามลำดับ และการปลูกข้าวเชิงเดี่ยวมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 8,375 7,563 6,875 และ 6,276 บาท/ไร่ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 และ 16 พบว่าการปลูกยูคาลิปตัสแถวเดียวบนคันนามีความคุ้มค่ากับการลงทุนและเสี่ยงน้อยกว่าการปลูกยูคาลิปตัส 2 แถวบนคันนาปรับแต่งและการปลูกข้าวเชิงเดี่ยว


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]