รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลผลิตและเศรษฐกิจของไม้ยูคาลิปตัสตามลักษณะการใช้ประโยชน์
ผู้แต่ง จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
ปีที่เผยแพร่ 2541
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์. 2541. ผลผลิตและเศรษฐกิจของไม้ยูคาลิปตัสตามลักษณะการใช้ประโยชน์, น.265. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อประมาณผลผลิตตามลักษณะการใช้ประโยชน์ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 13 ปี ของสวนป่าขุนหาญ โดยทำการตัดต้นไม้เพื่อนำมาสร้างสมการประมาณน้ำหนักสดตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในรูป allometric relation เมื่อประมาณน้ำหนักสดของไม้ยูคาลิปตัสอายุ 13 ปี ระยะปลูก 2x8 เมตร ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ปรากฏว่ามีน้ำหนักสดของไม้เสาเข็ม ไม้ซุงชิ้น ไม้สับ และเศษปลายไม้ 4.4698, 7.2854, 11.9738 และ 3.0752 ตันต่อไร่ ตามลำดับ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในกรณีแยกส่วนตามลักษณะการใช้ประโยชน์พบว่าให้อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 14.69 ซึ่งผลตอบแทนจะสูงกว่าการไม่แยกส่วนตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 18.86


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]